ប្រភពបញ្ចូល ងន ប៊ុនធី
ថ្ងៃដាក់បញ្ចូល 11/07/2018
ថ្ងៃកែប្រែ 11/07/2018
ប្រភពលិខិត
លេខលិខិត
ប្រភេទលិខិត
ហត្ថលេខា
ឯកសារ
ប្រភពបញ្ចូល
ថ្ងៃចុះលិខិត
ថ្ងៃដាក់បញ្ចូល
ក្រសួងមហាផ្ទៃ ០៤០ សណន សេចក្តីណែនាំ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង

 PDF

ងន ប៊ុនធី 23/12/2015 11/07/18 10:49:49
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ០១០ សហវ.ប្រក ប្រកាសរួម ឯកឧត្តម អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន និងឯកឧត្តម ត្រាំ អុីវតឹក

 PDF

ងន ប៊ុនធី 21/01/2016 11/07/18 11:11:36
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ១២១៧ សហវ.ប្រក ប្រកាសរួម ឯកឧត្តម អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន និងឯកឧត្តម ប៉ាន សូរស័ក្តិ

PDF

ងន ប៊ុនធី 27/11/2017 11/07/18 11:23:52
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ២០២ អនក្រ.បក អនុក្រឹត្យ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន

 PDF

ងន ប៊ុនធី 13/06/2014 11/07/18 11:44:44
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ១៨ អនក្រ.បក អនុក្រឹត្យ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន

PDF PDF

ងន ប៊ុនធី 08/02/2017 11/07/18 11:52:20
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ១១៣ អនក្រ.បក អនុក្រឹត្យ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន

 PDF

ងន ប៊ុនធី 27/08/2015 11/07/18 12:46:00
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ៦១ អនក្រ.បក អនុក្រឹត្យ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន

 PDF

ងន ប៊ុនធី 29/06/2006 11/07/18 12:35:21
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ១១៨ អនក្រ.បក អនុក្រឹត្យ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន

 PDF

ងន ប៊ុនធី 07/10/2005 11/07/18 12:39:46
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ២៧៨ អនក្រ.បក អនុក្រឹត្យ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន

 PDF

ងន ប៊ុនធី 29/12/2016 11/07/18 12:26:23
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ០៨ សរ សារាចរ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន

 PDF

ងន ប៊ុនធី 25/08/2016 11/07/18 12:52:12
ក្រសួងបរិស្ថាន ១០៧០ សជណ.បស្ថ សារាចរអន្តរក្រសួង សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង និងឯកឧត្តម សាយ សំអាល់

PDF

ងន ប៊ុនធី 12/11/2015 11/07/18 12:59:03
ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ៧៨៩ មស.សណន សេចក្តីណែនាំ ឯកឧត្តម ពេជ្រ ប៊ុនធិន

 PDF

ងន ប៊ុនធី 22/02/2018 11/07/18 13:09:45
ព្រះបរមរាជវាំង នស/រកម/០៧១៥/០០៧ ច្បាប់ ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី

 PDF

ងន ប៊ុនធី 10/07/2015 11/07/18 13:29:28
ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ១៩៨ MIH/២០១៦ ប្រកាស ឯកឧត្តម ចម ប្រសិទ្ធិ

 PDF

ងន ប៊ុនធី 09/09/2016 11/07/18 13:50:32
ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ៧៨៨ មស.សណន សេចក្តីណែនាំ ឯកឧត្តម ពេជ្រ ប៊ុនធិន

​​​​​​ PDF

ងន ប៊ុនធី 22/02/2018 12/07/18 13:56:36
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ២៤០ អនក្រ.បក អនុក្រឹត្យ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន

 PDF

ងន ប៊ុនធី 27/12/2017 12/07/18 14:47:34
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ២៤០ អនក្រ.បក អនុក្រឹត្យ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន

 PDF

ងន ប៊ុនធី 27/12/2017 12/07/18 14:49:22
ក្រសួងមហាផ្ទៃ ១២០៥ សជណ សេចក្ដីជូនដំណឹង សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង

 PDF

ងន ប៊ុនធី 12/07/2018 18/07/18 09:21:01
អគ្គបញ្ជាការដ្ឋាន ០៤៧ /១៨ សសរ សេចក្តីសម្រេច នាយឧត្តមសេនីយ៍ សៅ សុខា

 PDF

ងន ប៊ុនធី 09/07/2018 18/07/18 09:32:30
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ០២ សណន សេចក្តីណែនាំ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន

 PDF

ងន ប៊ុនធី 09/07/2018 18/07/18 09:36:42
© 2020 IT CAMSERVICES. All rights reserved. +855 70 98 09 98 www.it-camservices.net