ឯកសារ
រាជធានី/ខេត្ត
ក្រុង/ស្រុក
ឃុំ/សង្កាត់
ក្រសួង
លេខលិខិត
ប្រភេទលិខិត
លេខសំបុត្រកំណើត
ចុះនាឆ្នាំ
ប្រភពលិខិត
ហត្ថលេខា
ប្រភពបញ្ចូល
ថ្ងៃចុះលិខិត
ថ្ងៃបញ្ចូល

PDF

        243/លស សំណើ     សាលាខេត្តសៀមរាប ឯកឧត្តម ពិន ប្រាកដ ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 23/03/2017 30/05/2017 03:50:44

PDF

        010/ សណ សំណើ     ទីចាក់ការផែនការ និងវិនិយោគ លោក ទិព្វ ពិសិទ្ធ ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 19/01/2017 30/05/2017 04:18:36

PDF

សៀមរាប Angkor Chum   ក្រសួងមហាផ្ទៃ No តារាងរបាយការណ៍     លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប គ្មាន ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 28/12/2020 01/06/2017 01:46:02

PDF

      ក្រសួងមហាផ្ទៃ 004 សណន សេចក្តីណែនាំ     ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 17/03/2006 06/06/2017 03:58:42

PDF

      ក្រសួងមហាផ្ទៃ 028 /ចត លិខិតបង្គាប់ការ     សាលាខេត្តសៀមរាប ឯកឧត្តម ស៊ូ ភិរិទ្ធ ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 07/09/2011 30/05/2017 02:48:21

PDF

        36 អនក្រ/បក អនុក្រឹត្យ     រាជរដ្ឋាភិបាល សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 17/03/2017 11/06/2017 15:05:56

PDF

        នស/រភម/0514/08 ព្រះរាជក្រម     ព្រះបរមរាជរាំង សម្តេចអគ្គមហាធមពោធិសាល ជា ស៊ីម ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 14/05/2014 10/06/2017 15:31:22

PDF

          សៀវភៅគោលការណ៍ណែនាំ     ក្រសួងអភិវឌ្ឍនជនបទ គ្មាន ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 01/02/2014 10/06/2017 15:37:50

PDF

        5849 ប្រក ប្រកាស     ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 10/08/2016 10/06/2017 15:42:11

PDF

        060 ប្រក ប្រកាស     ក្រសួងទេសចរណ៍ រដ្ឋមន្រ្តី ថោង ខុន ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 18/03/2016 10/06/2017 15:46:51

PDF

        123 សសរ សេចក្តីសម្រេច     សាលាខេត្តសៀមរាប ឯកឧត្តម ឃឹម ប៊ុនសុង ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 15/07/2013 11/06/2017 15:18:07

PDF

        នស/រភម/0514/08 ព្រះរាជក្រម     ព្រះបរមរាជរាំង ប្រមុខរដ្ឋស្តីទី ជា ស៊ីម ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 19/03/2002 13/06/2017 01:48:53

PDF

        019 សជណ គោលការណែនាំ     លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 15/07/2015 13/06/2017 14:44:08

PDF

        គ្មាន សេចក្ដីជូនដំណឹង     គណៈកម្មាធិការជាតិបោះរៀបចំការបោះឆ្នោត អ៉ឹម សួស្តី ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 14/05/2014 13/06/2017 14:56:17

PDF

        1414 សជណ សេចក្ដីជូនដំណឹង     ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 15/07/2015 13/06/2017 15:01:02

PDF

        064 សសរ/017 សេចក្តីសម្រេច     រដ្ឋបាលខេត្តស]មរាប ឯកឧត្តម ឃឹម ប៊ុនសុង ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 10/11/2017 20/11/2017 05:07:24

PDF

        ១២១៥ ខសរ តារាងរបាយការណ៍     សាលាខេត្តសៀមរាប ឯកឧត្តម ស៊ិន រុន ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 14/08/2014 12/07/2017 23:55:03

PDF

        ៤២៧៣ ប្រ ក ប្រកាស     ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្តេចក្រឡាហោ ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 30/12/2009 13/07/2017 01:55:07

PDF

        1173 សជណ/017 សេចក្ដីជូនដំណឹង     រដ្ឋបាលខេត្តស]មរាប ឯកឧត្តម ឃឹម ប៊ុនសុង ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 17/11/2017 20/11/2017 05:14:44

PDF

        ០៧៣/សជណ សេចក្ដីជូនដំណឹង     ក្រសួងមហាផ្ទៃ សក់ សេដ្ឋា (ជ.រដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋលេខាធិការ) ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 17/01/2017 31/05/2018 07:13:36

 PDF

        ០៤០ សណន សេចក្តីណែនាំ     ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ងន ប៊ុនធី 23/12/2015 11/07/2018 04:49:49

 PDF

        ០១០ សហវ.ប្រក ប្រកាសរួម     ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ឯកឧត្តម អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន និងឯកឧត្តម ត្រាំ អុីវតឹក ងន ប៊ុនធី 21/01/2016 11/07/2018 05:11:36

PDF

        ១២១៧ សហវ.ប្រក ប្រកាសរួម     ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ឯកឧត្តម អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន និងឯកឧត្តម ប៉ាន សូរស័ក្តិ ងន ប៊ុនធី 27/11/2017 11/07/2018 05:23:52

 PDF

        ២០២ អនក្រ.បក អនុក្រឹត្យ     រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ងន ប៊ុនធី 13/06/2014 11/07/2018 05:44:44

PDF PDF

        ១៨ អនក្រ.បក អនុក្រឹត្យ     រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ងន ប៊ុនធី 08/02/2017 11/07/2018 05:52:20

 PDF

        ១១៣ អនក្រ.បក អនុក្រឹត្យ     រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ងន ប៊ុនធី 27/08/2015 11/07/2018 06:46:00

 PDF

        ៦១ អនក្រ.បក អនុក្រឹត្យ     រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ងន ប៊ុនធី 29/06/2006 11/07/2018 06:35:21

 PDF

        ១១៨ អនក្រ.បក អនុក្រឹត្យ     រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ងន ប៊ុនធី 07/10/2005 11/07/2018 06:39:46

 PDF

        ២៧៨ អនក្រ.បក អនុក្រឹត្យ     រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ងន ប៊ុនធី 29/12/2016 11/07/2018 06:26:23

 PDF

        ០៨ សរ សារាចរ     រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ងន ប៊ុនធី 25/08/2016 11/07/2018 06:52:12

PDF

        ១០៧០ សជណ.បស្ថ សារាចរអន្តរក្រសួង     ក្រសួងបរិស្ថាន សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង និងឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ ងន ប៊ុនធី 12/11/2015 11/07/2018 06:59:03

 PDF

        ៧៨៩ មស.សណន សេចក្តីណែនាំ     ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ឯកឧត្តម ពេជ្រ ប៊ុនធិន ងន ប៊ុនធី 22/02/2018 11/07/2018 07:09:45

 PDF

        នស/រកម/០៧១៥/០០៧ ច្បាប់     ព្រះបរមរាជវាំង ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ងន ប៊ុនធី 10/07/2015 11/07/2018 07:29:28

 PDF

        ១៩៨ MIH/២០១៦ ប្រកាស     ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ឯកឧត្តម ចម ប្រសិទ្ធិ ងន ប៊ុនធី 09/09/2016 11/07/2018 07:50:32

​​​​​​ PDF

        ៧៨៨ មស.សណន សេចក្តីណែនាំ     ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ឯកឧត្តម ពេជ្រ ប៊ុនធិន ងន ប៊ុនធី 22/02/2018 12/07/2018 07:56:36

 PDF

        ២៤០ អនក្រ.បក អនុក្រឹត្យ     រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ងន ប៊ុនធី 27/12/2017 12/07/2018 08:47:34

 PDF

        ២៤០ អនក្រ.បក អនុក្រឹត្យ     រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ងន ប៊ុនធី 27/12/2017 12/07/2018 08:49:22

 PDF

        ១២០៥ សជណ សេចក្ដីជូនដំណឹង     ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ងន ប៊ុនធី 12/07/2018 18/07/2018 03:21:01

 PDF

        ០៤៧ /១៨ សសរ សេចក្តីសម្រេច     អគ្គបញ្ជាការដ្ឋាន នាយឧត្តមសេនីយ៍ សៅ សុខា ងន ប៊ុនធី 09/07/2018 18/07/2018 03:32:30

 PDF

        ០២ សណន សេចក្តីណែនាំ     រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ងន ប៊ុនធី 09/07/2018 18/07/2018 03:36:42

PDF

        គ្មាន សៀវភៅគោលការណ៍ណែនាំ     ក្រសួងមហាផ្ទៃ គ្មាន ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 01/11/2005 01/03/2019 15:30:10

pdf

បាត់ដំបង Aek Phnum Kaoh Chiveang ក្រសួងមហាផ្ទៃ 004 សេចក្តីណែនាំ     ក្រសួងមហាផ្ទៃ ឯ.ស ខេង និង ខាន់ សា វឿន ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 17/03/2006 17/12/2020 06:01:12

PDF

        184 អនក្រ.បក អនុក្រឹត្យ     រាជរដ្ឋាភិបាល សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីេតជោ ហ៊ុន សែន ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 02/12/2019 26/12/2020 13:44:35

PDF

ភ្នំពេញ ៧មករា សែនសុខ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 352 ប្រ.ក ធ7 ប្រកាស     ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា តេសាភិបាល ជា ចាន់តូ ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 26/06/2020 26/12/2020 13:49:46

PDF

ភ្នំពេញ ៧មករា សែនសុខ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 3840 ប្រ.ក ប្រកាស     ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 22/09/2020 28/12/2020 18:05:44

pdf

សៀមរាប Siem Reap Sla Kram ក្រសួងមហាផ្ទៃ 637 គោលការណែនាំ     ក្រសួងមហាផ្ទៃ ឯ.សក់ សេដ្ឋា ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 06/04/2018 29/12/2020 09:20:07