មាន
ទំព័រ 
 នៃ 1
កំណត់ត្រា 1 ទៅ 6 នៃ 6
ឯកសារ
រាជធានី/ខេត្ត
ក្រុង/ស្រុក
ឃុំ/សង្កាត់
ក្រសួង
លេខលិខិត
ប្រភេទលិខិត
លេខសំបុត្រកំណើត
ចុះនាឆ្នាំ
ប្រភពលិខិត
ហត្ថលេខា
ប្រភពបញ្ចូល
ថ្ងៃចុះលិខិត
ថ្ងៃបញ្ចូល

PDF

        5849 ប្រក ប្រកាស     ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 10/08/2016 10/06/2017 15:42:11

PDF

        060 ប្រក ប្រកាស     ក្រសួងទេសចរណ៍ រដ្ឋមន្រ្តី ថោង ខុន ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 18/03/2016 10/06/2017 15:46:51

PDF

        ៤២៧៣ ប្រ ក ប្រកាស     ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្តេចក្រឡាហោ ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 30/12/2009 13/07/2017 01:55:07

 PDF

        ១៩៨ MIH/២០១៦ ប្រកាស     ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ឯកឧត្តម ចម ប្រសិទ្ធិ ងន ប៊ុនធី 09/09/2016 11/07/2018 07:50:32

PDF

ភ្នំពេញ ៧មករា សែនសុខ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 352 ប្រ.ក ធ7 ប្រកាស     ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា តេសាភិបាល ជា ចាន់តូ ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 26/06/2020 26/12/2020 13:49:46

PDF

ភ្នំពេញ ៧មករា សែនសុខ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 3840 ប្រ.ក ប្រកាស     ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 22/09/2020 28/12/2020 18:05:44
© 2021 IT CAMSERVICES. All rights reserved. +855 70 98 09 98 www.it-camservices.net