មាន
ទំព័រ 
 នៃ 1
កំណត់ត្រា 1 ទៅ 5 នៃ 5
ឯកសារ
រាជធានី/ខេត្ត
ក្រុង/ស្រុក
ឃុំ/សង្កាត់
ក្រសួង
លេខលិខិត
ប្រភេទលិខិត
លេខសំបុត្រកំណើត
ចុះនាឆ្នាំ
ប្រភពលិខិត
ហត្ថលេខា
ប្រភពបញ្ចូល
ថ្ងៃចុះលិខិត
ថ្ងៃបញ្ចូល

PDF

        គ្មាន សេចក្ដីជូនដំណឹង     គណៈកម្មាធិការជាតិបោះរៀបចំការបោះឆ្នោត អ៉ឹម សួស្តី ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 14/05/2014 13/06/2017 14:56:17

PDF

        1414 សជណ សេចក្ដីជូនដំណឹង     ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 15/07/2015 13/06/2017 15:01:02

PDF

        1173 សជណ/017 សេចក្ដីជូនដំណឹង     រដ្ឋបាលខេត្តស]មរាប ឯកឧត្តម ឃឹម ប៊ុនសុង ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 17/11/2017 20/11/2017 05:14:44

PDF

        ០៧៣/សជណ សេចក្ដីជូនដំណឹង     ក្រសួងមហាផ្ទៃ សក់ សេដ្ឋា (ជ.រដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋលេខាធិការ) ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 17/01/2017 31/05/2018 07:13:36

 PDF

        ១២០៥ សជណ សេចក្ដីជូនដំណឹង     ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ងន ប៊ុនធី 12/07/2018 18/07/2018 03:21:01
© 2021 IT CAMSERVICES. All rights reserved. +855 70 98 09 98 www.it-camservices.net