មាន
ទំព័រ 
 នៃ 1
កំណត់ត្រា 1 ទៅ 6 នៃ 6
ឯកសារ
រាជធានី/ខេត្ត
ក្រុង/ស្រុក
ឃុំ/សង្កាត់
ក្រសួង
លេខលិខិត
ប្រភេទលិខិត
លេខសំបុត្រកំណើត
ចុះនាឆ្នាំ
ប្រភពលិខិត
ហត្ថលេខា
ប្រភពបញ្ចូល
ថ្ងៃចុះលិខិត
ថ្ងៃបញ្ចូល

PDF

      ក្រសួងមហាផ្ទៃ 004 សណន សេចក្តីណែនាំ     ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 17/03/2006 06/06/2017 03:58:42

 PDF

        ០៤០ សណន សេចក្តីណែនាំ     ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ងន ប៊ុនធី 23/12/2015 11/07/2018 04:49:49

 PDF

        ៧៨៩ មស.សណន សេចក្តីណែនាំ     ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ឯកឧត្តម ពេជ្រ ប៊ុនធិន ងន ប៊ុនធី 22/02/2018 11/07/2018 07:09:45

​​​​​​ PDF

        ៧៨៨ មស.សណន សេចក្តីណែនាំ     ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ឯកឧត្តម ពេជ្រ ប៊ុនធិន ងន ប៊ុនធី 22/02/2018 12/07/2018 07:56:36

 PDF

        ០២ សណន សេចក្តីណែនាំ     រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ងន ប៊ុនធី 09/07/2018 18/07/2018 03:36:42

pdf

បាត់ដំបង Aek Phnum Kaoh Chiveang ក្រសួងមហាផ្ទៃ 004 សេចក្តីណែនាំ     ក្រសួងមហាផ្ទៃ ឯ.ស ខេង និង ខាន់ សា វឿន ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 17/03/2006 17/12/2020 06:01:12
© 2021 IT CAMSERVICES. All rights reserved. +855 70 98 09 98 www.it-camservices.net