មាន
ទំព័រ 
 នៃ 1
កំណត់ត្រា 1 ទៅ 7 នៃ 7
ឯកសារ
រាជធានី/ខេត្ត
ក្រុង/ស្រុក
ឃុំ/សង្កាត់
ក្រសួង
លេខលិខិត
ប្រភេទលិខិត
លេខសំបុត្រកំណើត
ចុះនាឆ្នាំ
ប្រភពលិខិត
ហត្ថលេខា
ប្រភពបញ្ចូល
ថ្ងៃចុះលិខិត
ថ្ងៃបញ្ចូល

PDF

សៀមរាប Angkor Chum   ក្រសួងមហាផ្ទៃ No តារាងរបាយការណ៍     លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប គ្មាន ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 28/12/2020 01/06/2017 01:46:02

PDF

      ក្រសួងមហាផ្ទៃ 004 សណន សេចក្តីណែនាំ     ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 17/03/2006 06/06/2017 03:58:42

PDF

      ក្រសួងមហាផ្ទៃ 028 /ចត លិខិតបង្គាប់ការ     សាលាខេត្តសៀមរាប ឯកឧត្តម ស៊ូ ភិរិទ្ធ ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 07/09/2011 30/05/2017 02:48:21

pdf

បាត់ដំបង Aek Phnum Kaoh Chiveang ក្រសួងមហាផ្ទៃ 004 សេចក្តីណែនាំ     ក្រសួងមហាផ្ទៃ ឯ.ស ខេង និង ខាន់ សា វឿន ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 17/03/2006 17/12/2020 06:01:12

PDF

ភ្នំពេញ ៧មករា សែនសុខ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 352 ប្រ.ក ធ7 ប្រកាស     ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា តេសាភិបាល ជា ចាន់តូ ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 26/06/2020 26/12/2020 13:49:46

PDF

ភ្នំពេញ ៧មករា សែនសុខ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 3840 ប្រ.ក ប្រកាស     ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 22/09/2020 28/12/2020 18:05:44

pdf

សៀមរាប Siem Reap Sla Kram ក្រសួងមហាផ្ទៃ 637 គោលការណែនាំ     ក្រសួងមហាផ្ទៃ ឯ.សក់ សេដ្ឋា ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 06/04/2018 29/12/2020 09:20:07
© 2021 IT CAMSERVICES. All rights reserved. +855 70 98 09 98 www.it-camservices.net