មាន
ទំព័រ 
 នៃ 1
កំណត់ត្រា 1 ទៅ 20 នៃ 20
ឯកសារ
រាជធានី/ខេត្ត
ក្រុង/ស្រុក
ឃុំ/សង្កាត់
ក្រសួង
លេខលិខិត
ប្រភេទលិខិត
លេខសំបុត្រកំណើត
ចុះនាឆ្នាំ
ប្រភពលិខិត
ហត្ថលេខា
ប្រភពបញ្ចូល
ថ្ងៃចុះលិខិត
ថ្ងៃបញ្ចូល

 PDF

        ០៤០ សណន សេចក្តីណែនាំ     ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ងន ប៊ុនធី 23/12/2015 11/07/2018 04:49:49

 PDF

        ០១០ សហវ.ប្រក ប្រកាសរួម     ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ឯកឧត្តម អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន និងឯកឧត្តម ត្រាំ អុីវតឹក ងន ប៊ុនធី 21/01/2016 11/07/2018 05:11:36

PDF

        ១២១៧ សហវ.ប្រក ប្រកាសរួម     ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ឯកឧត្តម អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន និងឯកឧត្តម ប៉ាន សូរស័ក្តិ ងន ប៊ុនធី 27/11/2017 11/07/2018 05:23:52

 PDF

        ២០២ អនក្រ.បក អនុក្រឹត្យ     រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ងន ប៊ុនធី 13/06/2014 11/07/2018 05:44:44

PDF PDF

        ១៨ អនក្រ.បក អនុក្រឹត្យ     រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ងន ប៊ុនធី 08/02/2017 11/07/2018 05:52:20

 PDF

        ១១៣ អនក្រ.បក អនុក្រឹត្យ     រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ងន ប៊ុនធី 27/08/2015 11/07/2018 06:46:00

 PDF

        ៦១ អនក្រ.បក អនុក្រឹត្យ     រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ងន ប៊ុនធី 29/06/2006 11/07/2018 06:35:21

 PDF

        ១១៨ អនក្រ.បក អនុក្រឹត្យ     រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ងន ប៊ុនធី 07/10/2005 11/07/2018 06:39:46

 PDF

        ២៧៨ អនក្រ.បក អនុក្រឹត្យ     រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ងន ប៊ុនធី 29/12/2016 11/07/2018 06:26:23

 PDF

        ០៨ សរ សារាចរ     រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ងន ប៊ុនធី 25/08/2016 11/07/2018 06:52:12

PDF

        ១០៧០ សជណ.បស្ថ សារាចរអន្តរក្រសួង     ក្រសួងបរិស្ថាន សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង និងឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ ងន ប៊ុនធី 12/11/2015 11/07/2018 06:59:03

 PDF

        ៧៨៩ មស.សណន សេចក្តីណែនាំ     ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ឯកឧត្តម ពេជ្រ ប៊ុនធិន ងន ប៊ុនធី 22/02/2018 11/07/2018 07:09:45

 PDF

        នស/រកម/០៧១៥/០០៧ ច្បាប់     ព្រះបរមរាជវាំង ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ងន ប៊ុនធី 10/07/2015 11/07/2018 07:29:28

 PDF

        ១៩៨ MIH/២០១៦ ប្រកាស     ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ឯកឧត្តម ចម ប្រសិទ្ធិ ងន ប៊ុនធី 09/09/2016 11/07/2018 07:50:32

​​​​​​ PDF

        ៧៨៨ មស.សណន សេចក្តីណែនាំ     ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ឯកឧត្តម ពេជ្រ ប៊ុនធិន ងន ប៊ុនធី 22/02/2018 12/07/2018 07:56:36

 PDF

        ២៤០ អនក្រ.បក អនុក្រឹត្យ     រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ងន ប៊ុនធី 27/12/2017 12/07/2018 08:47:34

 PDF

        ២៤០ អនក្រ.បក អនុក្រឹត្យ     រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ងន ប៊ុនធី 27/12/2017 12/07/2018 08:49:22

 PDF

        ១២០៥ សជណ សេចក្ដីជូនដំណឹង     ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ងន ប៊ុនធី 12/07/2018 18/07/2018 03:21:01

 PDF

        ០៤៧ /១៨ សសរ សេចក្តីសម្រេច     អគ្គបញ្ជាការដ្ឋាន នាយឧត្តមសេនីយ៍ សៅ សុខា ងន ប៊ុនធី 09/07/2018 18/07/2018 03:32:30

 PDF

        ០២ សណន សេចក្តីណែនាំ     រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ងន ប៊ុនធី 09/07/2018 18/07/2018 03:36:42
© 2021 IT CAMSERVICES. All rights reserved. +855 70 98 09 98 www.it-camservices.net