មាន
ទំព័រ 
 នៃ 1
កំណត់ត្រា 1 ទៅ 9 នៃ 9
ឯកសារ
រាជធានី/ខេត្ត
ក្រុង/ស្រុក
ឃុំ/សង្កាត់
ក្រសួង
លេខលិខិត
ប្រភេទលិខិត
លេខសំបុត្រកំណើត
ចុះនាឆ្នាំ
ប្រភពលិខិត
ហត្ថលេខា
ប្រភពបញ្ចូល
ថ្ងៃចុះលិខិត
ថ្ងៃបញ្ចូល

PDF

      ក្រសួងមហាផ្ទៃ 004 សណន សេចក្តីណែនាំ     ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 17/03/2006 06/06/2017 03:58:42

PDF

        5849 ប្រក ប្រកាស     ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 10/08/2016 10/06/2017 15:42:11

PDF

        019 សជណ គោលការណែនាំ     លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 15/07/2015 13/06/2017 14:44:08

PDF

        1414 សជណ សេចក្ដីជូនដំណឹង     ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 15/07/2015 13/06/2017 15:01:02

PDF

        ៤២៧៣ ប្រ ក ប្រកាស     ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្តេចក្រឡាហោ ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 30/12/2009 13/07/2017 01:55:07

 PDF

        ០៤០ សណន សេចក្តីណែនាំ     ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ងន ប៊ុនធី 23/12/2015 11/07/2018 04:49:49

PDF

        ១០៧០ សជណ.បស្ថ សារាចរអន្តរក្រសួង     ក្រសួងបរិស្ថាន សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង និងឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ ងន ប៊ុនធី 12/11/2015 11/07/2018 06:59:03

 PDF

        ១២០៥ សជណ សេចក្ដីជូនដំណឹង     ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ងន ប៊ុនធី 12/07/2018 18/07/2018 03:21:01

PDF

ភ្នំពេញ ៧មករា សែនសុខ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 3840 ប្រ.ក ប្រកាស     ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 22/09/2020 28/12/2020 18:05:44
© 2021 IT CAMSERVICES. All rights reserved. +855 70 98 09 98 www.it-camservices.net