មាន
ទំព័រ 
 នៃ 1
កំណត់ត្រា 1 ទៅ 12 នៃ 12
ឯកសារ
រាជធានី/ខេត្ត
ក្រុង/ស្រុក
ឃុំ/សង្កាត់
ក្រសួង
លេខលិខិត
ប្រភេទលិខិត
លេខសំបុត្រកំណើត
ចុះនាឆ្នាំ
ប្រភពលិខិត
ហត្ថលេខា
ប្រភពបញ្ចូល
ថ្ងៃចុះលិខិត
ថ្ងៃបញ្ចូល

PDF

        36 អនក្រ/បក អនុក្រឹត្យ     រាជរដ្ឋាភិបាល សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 17/03/2017 11/06/2017 15:05:56

 PDF

        ២០២ អនក្រ.បក អនុក្រឹត្យ     រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ងន ប៊ុនធី 13/06/2014 11/07/2018 05:44:44

PDF PDF

        ១៨ អនក្រ.បក អនុក្រឹត្យ     រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ងន ប៊ុនធី 08/02/2017 11/07/2018 05:52:20

 PDF

        ១១៣ អនក្រ.បក អនុក្រឹត្យ     រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ងន ប៊ុនធី 27/08/2015 11/07/2018 06:46:00

 PDF

        ៦១ អនក្រ.បក អនុក្រឹត្យ     រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ងន ប៊ុនធី 29/06/2006 11/07/2018 06:35:21

 PDF

        ១១៨ អនក្រ.បក អនុក្រឹត្យ     រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ងន ប៊ុនធី 07/10/2005 11/07/2018 06:39:46

 PDF

        ២៧៨ អនក្រ.បក អនុក្រឹត្យ     រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ងន ប៊ុនធី 29/12/2016 11/07/2018 06:26:23

 PDF

        ០៨ សរ សារាចរ     រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ងន ប៊ុនធី 25/08/2016 11/07/2018 06:52:12

 PDF

        ២៤០ អនក្រ.បក អនុក្រឹត្យ     រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ងន ប៊ុនធី 27/12/2017 12/07/2018 08:47:34

 PDF

        ២៤០ អនក្រ.បក អនុក្រឹត្យ     រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ងន ប៊ុនធី 27/12/2017 12/07/2018 08:49:22

 PDF

        ០២ សណន សេចក្តីណែនាំ     រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ងន ប៊ុនធី 09/07/2018 18/07/2018 03:36:42

PDF

        184 អនក្រ.បក អនុក្រឹត្យ     រាជរដ្ឋាភិបាល សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីេតជោ ហ៊ុន សែន ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 02/12/2019 26/12/2020 13:44:35
© 2021 IT CAMSERVICES. All rights reserved. +855 70 98 09 98 www.it-camservices.net