មាន
ទំព័រ 
 នៃ 1
កំណត់ត្រា 1 ទៅ 4 នៃ 4
ឯកសារ
រាជធានី/ខេត្ត
ក្រុង/ស្រុក
ឃុំ/សង្កាត់
ក្រសួង
លេខលិខិត
ប្រភេទលិខិត
លេខសំបុត្រកំណើត
ចុះនាឆ្នាំ
ប្រភពលិខិត
ហត្ថលេខា
ប្រភពបញ្ចូល
ថ្ងៃចុះលិខិត
ថ្ងៃបញ្ចូល

PDF

សៀមរាប Angkor Chum   ក្រសួងមហាផ្ទៃ No តារាងរបាយការណ៍     លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប គ្មាន ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 28/12/2020 01/06/2017 01:46:02

PDF

          សៀវភៅគោលការណ៍ណែនាំ     ក្រសួងអភិវឌ្ឍនជនបទ គ្មាន ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 01/02/2014 10/06/2017 15:37:50

PDF

        គ្មាន សេចក្ដីជូនដំណឹង     គណៈកម្មាធិការជាតិបោះរៀបចំការបោះឆ្នោត អ៉ឹម សួស្តី ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 14/05/2014 13/06/2017 14:56:17

PDF

        គ្មាន សៀវភៅគោលការណ៍ណែនាំ     ក្រសួងមហាផ្ទៃ គ្មាន ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 01/11/2005 01/03/2019 15:30:10
© 2021 IT CAMSERVICES. All rights reserved. +855 70 98 09 98 www.it-camservices.net