មាន
ទំព័រ 
 នៃ 1
កំណត់ត្រា 1 ទៅ 2 នៃ 2
ឯកសារ
រាជធានី/ខេត្ត
ក្រុង/ស្រុក
ឃុំ/សង្កាត់
ក្រសួង
លេខលិខិត
ប្រភេទលិខិត
លេខសំបុត្រកំណើត
ចុះនាឆ្នាំ
ប្រភពលិខិត
ហត្ថលេខា
ប្រភពបញ្ចូល
ថ្ងៃចុះលិខិត
ថ្ងៃបញ្ចូល

 PDF

        ០១០ សហវ.ប្រក ប្រកាសរួម     ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ឯកឧត្តម អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន និងឯកឧត្តម ត្រាំ អុីវតឹក ងន ប៊ុនធី 21/01/2016 11/07/2018 05:11:36

PDF

        ១២១៧ សហវ.ប្រក ប្រកាសរួម     ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ឯកឧត្តម អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន និងឯកឧត្តម ប៉ាន សូរស័ក្តិ ងន ប៊ុនធី 27/11/2017 11/07/2018 05:23:52
© 2021 IT CAMSERVICES. All rights reserved. +855 70 98 09 98 www.it-camservices.net