មាន
ទំព័រ 
 នៃ 1
កំណត់ត្រា 1 ទៅ 13 នៃ 13
ឯកសារ
រាជធានី/ខេត្ត
ក្រុង/ស្រុក
ឃុំ/សង្កាត់
ក្រសួង
លេខលិខិត
ប្រភេទលិខិត
លេខសំបុត្រកំណើត
ចុះនាឆ្នាំ
ប្រភពលិខិត
ហត្ថលេខា
ប្រភពបញ្ចូល
ថ្ងៃចុះលិខិត
ថ្ងៃបញ្ចូល

PDF

      ក្រសួងមហាផ្ទៃ 004 សណន សេចក្តីណែនាំ     ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 17/03/2006 06/06/2017 03:58:42

PDF

        5849 ប្រក ប្រកាស     ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 10/08/2016 10/06/2017 15:42:11

PDF

        1414 សជណ សេចក្ដីជូនដំណឹង     ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 15/07/2015 13/06/2017 15:01:02

PDF

        ៤២៧៣ ប្រ ក ប្រកាស     ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្តេចក្រឡាហោ ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 30/12/2009 13/07/2017 01:55:07

PDF

        ០៧៣/សជណ សេចក្ដីជូនដំណឹង     ក្រសួងមហាផ្ទៃ សក់ សេដ្ឋា (ជ.រដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋលេខាធិការ) ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 17/01/2017 31/05/2018 07:13:36

 PDF

        ០៤០ សណន សេចក្តីណែនាំ     ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ងន ប៊ុនធី 23/12/2015 11/07/2018 04:49:49

 PDF

        ២០២ អនក្រ.បក អនុក្រឹត្យ     រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ងន ប៊ុនធី 13/06/2014 11/07/2018 05:44:44

 PDF

        ២៧៨ អនក្រ.បក អនុក្រឹត្យ     រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ងន ប៊ុនធី 29/12/2016 11/07/2018 06:26:23

 PDF

        ១២០៥ សជណ សេចក្ដីជូនដំណឹង     ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ងន ប៊ុនធី 12/07/2018 18/07/2018 03:21:01

PDF

        គ្មាន សៀវភៅគោលការណ៍ណែនាំ     ក្រសួងមហាផ្ទៃ គ្មាន ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 01/11/2005 01/03/2019 15:30:10

pdf

បាត់ដំបង Aek Phnum Kaoh Chiveang ក្រសួងមហាផ្ទៃ 004 សេចក្តីណែនាំ     ក្រសួងមហាផ្ទៃ ឯ.ស ខេង និង ខាន់ សា វឿន ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 17/03/2006 17/12/2020 06:01:12

PDF

ភ្នំពេញ ៧មករា សែនសុខ ក្រសួងមហាផ្ទៃ 3840 ប្រ.ក ប្រកាស     ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 22/09/2020 28/12/2020 18:05:44

pdf

សៀមរាប Siem Reap Sla Kram ក្រសួងមហាផ្ទៃ 637 គោលការណែនាំ     ក្រសួងមហាផ្ទៃ ឯ.សក់ សេដ្ឋា ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 06/04/2018 29/12/2020 09:20:07
© 2021 IT CAMSERVICES. All rights reserved. +855 70 98 09 98 www.it-camservices.net