មាន
ទំព័រ 
 នៃ 3
កំណត់ត្រា 1 ទៅ 20 នៃ 46
ឯកសារ
រាជធានី/ខេត្ត
ក្រុង/ស្រុក
ឃុំ/សង្កាត់
ក្រសួង
លេខលិខិត
ប្រភេទលិខិត
លេខសំបុត្រកំណើត
ចុះនាឆ្នាំ
ប្រភពលិខិត
ហត្ថលេខា
ប្រភពបញ្ចូល
ថ្ងៃចុះលិខិត
ថ្ងៃបញ្ចូល

PDF

        243/លស សំណើ     សាលាខេត្តសៀមរាប ឯកឧត្តម ពិន ប្រាកដ ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 23/03/2017 30/05/2017 03:50:44

PDF

        010/ សណ សំណើ     ទីចាក់ការផែនការ និងវិនិយោគ លោក ទិព្វ ពិសិទ្ធ ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 19/01/2017 30/05/2017 04:18:36

PDF

សៀមរាប Angkor Chum   ក្រសួងមហាផ្ទៃ No តារាងរបាយការណ៍     លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប គ្មាន ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 28/12/2020 01/06/2017 01:46:02

PDF

      ក្រសួងមហាផ្ទៃ 004 សណន សេចក្តីណែនាំ     ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 17/03/2006 06/06/2017 03:58:42

PDF

      ក្រសួងមហាផ្ទៃ 028 /ចត លិខិតបង្គាប់ការ     សាលាខេត្តសៀមរាប ឯកឧត្តម ស៊ូ ភិរិទ្ធ ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 07/09/2011 30/05/2017 02:48:21

PDF

        36 អនក្រ/បក អនុក្រឹត្យ     រាជរដ្ឋាភិបាល សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 17/03/2017 11/06/2017 15:05:56

PDF

        នស/រភម/0514/08 ព្រះរាជក្រម     ព្រះបរមរាជរាំង សម្តេចអគ្គមហាធមពោធិសាល ជា ស៊ីម ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 14/05/2014 10/06/2017 15:31:22

PDF

          សៀវភៅគោលការណ៍ណែនាំ     ក្រសួងអភិវឌ្ឍនជនបទ គ្មាន ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 01/02/2014 10/06/2017 15:37:50

PDF

        5849 ប្រក ប្រកាស     ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 10/08/2016 10/06/2017 15:42:11

PDF

        060 ប្រក ប្រកាស     ក្រសួងទេសចរណ៍ រដ្ឋមន្រ្តី ថោង ខុន ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 18/03/2016 10/06/2017 15:46:51

PDF

        123 សសរ សេចក្តីសម្រេច     សាលាខេត្តសៀមរាប ឯកឧត្តម ឃឹម ប៊ុនសុង ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 15/07/2013 11/06/2017 15:18:07

PDF

        នស/រភម/0514/08 ព្រះរាជក្រម     ព្រះបរមរាជរាំង ប្រមុខរដ្ឋស្តីទី ជា ស៊ីម ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 19/03/2002 13/06/2017 01:48:53

PDF

        019 សជណ គោលការណែនាំ     លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 15/07/2015 13/06/2017 14:44:08

PDF

        គ្មាន សេចក្ដីជូនដំណឹង     គណៈកម្មាធិការជាតិបោះរៀបចំការបោះឆ្នោត អ៉ឹម សួស្តី ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 14/05/2014 13/06/2017 14:56:17

PDF

        1414 សជណ សេចក្ដីជូនដំណឹង     ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 15/07/2015 13/06/2017 15:01:02

PDF

        064 សសរ/017 សេចក្តីសម្រេច     រដ្ឋបាលខេត្តស]មរាប ឯកឧត្តម ឃឹម ប៊ុនសុង ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 10/11/2017 20/11/2017 05:07:24

PDF

        ១២១៥ ខសរ តារាងរបាយការណ៍     សាលាខេត្តសៀមរាប ឯកឧត្តម ស៊ិន រុន ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 14/08/2014 12/07/2017 23:55:03

PDF

        ៤២៧៣ ប្រ ក ប្រកាស     ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្តេចក្រឡាហោ ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 30/12/2009 13/07/2017 01:55:07

PDF

        1173 សជណ/017 សេចក្ដីជូនដំណឹង     រដ្ឋបាលខេត្តស]មរាប ឯកឧត្តម ឃឹម ប៊ុនសុង ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 17/11/2017 20/11/2017 05:14:44

PDF

        ០៧៣/សជណ សេចក្ដីជូនដំណឹង     ក្រសួងមហាផ្ទៃ សក់ សេដ្ឋា (ជ.រដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋលេខាធិការ) ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ 17/01/2017 31/05/2018 07:13:36
© 2022 IT CAMSERVICES. All rights reserved. +855 70 98 09 98 www.it-camservices.net